Bioinformatik

Bioinformatik

Bioinformatik adalah satu bidang sains di mana biologi, sains komputer dan teknologi maklumat digabungkan dalam satu disiplin.  Tujuan bidang ini adalah untuk membolehkan penemuan dalaman biologi yang baru serta mencipta perspektif global di mana penyatuan prinsip-prinsip dalam biologi dapat dicerap.

 

Bioinformatik boleh difahami sebagai bidang yang merangkumi dua disiplin utama seperti:

Matlamat Program Bioinformatik di SBC adalah untuk menyediakan SBC dengan infrastruktur teknologi maklumat (IT) bagi penyelidikan bioinformatik, penstoran dan pengurusan pangkalan data dan juga untuk memenuhi fungsi berkanun SBC untuk mengekalkan rekod dan pengkalan data bagi sumber-sumber biologi yang terdapat di Sarawak.

Objektif-objektif program ini adalah:

Hasil utama daripada program ini adalah Pusat Data Bioinformatik untuk pangkalan data kepelbagaian biologi atau sumber-sumber semulajadi, penyelidikan dan pembangunan; perpustakaan produk semulajadi dan sistem inventori; pangkalan data pengetahuan tradisionall bagi komuniti-komuniti pribumi Sarawak.  Pusat ini akan menampilkan:

Program Bioinformatik dijangka akan membawa kepada pengambilan semula maklumat tentang kepelbagaian biologi dan sumber-sumber biologi dengan lebih pantas, tepat dan terkini sebagai input dalam proses membuat keputusan oleh kerajaan negeri serta membantu dalam pertukaran bahan/maklumat di antara agensi-agensi kerajaan dan institusi-institusi antarabangsa seumpanya.

Jumlah Paparan: 7257
Cetak