Sabtu, Februari 17, 2018

undang-undang penyelidikan

 • Undang-undang Penyelidikan Biodiversiti

  Dibawah peruntukan Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (1997) Pindaan 2003, Majlis Biodiversiti Sarawak telah dipertanggungjawabkan untuk mengawalselia kajian ke atas biologi dan sumber-sumber terlindung seperti yang terkandung di dalam Ordinan dan pengekspotan sumber-sumber biologi negeri ini.

  Untuk menjalankan tugas-tugas ini, Majlis Biodiversiti Sarawak telah mewujudkan Sistem Permit Kajian dimana ia menyediakan empat jenis permit: Permit untuk Mengutip Sumber-sumber Terlindung, Permit Eksport, Permit Penjualan Sumber-sumber Terlindung dan Permit Kajian Etnobotanikal.

  Proses permohonan (sila rujuk kepada pdf Carta Aliran Permohonan Penyelidikan ) bermula dari penghantaran document Borang Permohonan Penyelidikan yang lengkap kepada Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) untuk pentadbiran dan penilaian teknikal dalaman. Permohonan juga akan dihantar kepada sekurang-kurangnya dua penilai teknikal bebas yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan. Penilai-penilai tersebut akan menghantar penilaian teknikal ke atas kelayakan dan nilai penyelidikan yang dicadangkan dan juga kompetensi teknikal yang ada kepada pemohon untuk menjalankan penyelidikan.

  Penilaian-penilaian teknikal ini akan dikemukakan kepada Majlis untuk pertimbangan dan kelulusan. Sekiranya pihak Majlis meluluskan permohonan, SBC akan seterusnya menyediakan draf Perjanjian Penyelidikan untuk perbincangan dengan pemohon. Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju, Perjanjian Penyelidikan akan disiapkan dan ditandatangani diantara penyelidik dan Pengerusi Majlis. Pemohon juga perlu memohon Permit Eksport sekiranya beliau bercadang untuk melakukan penyelidikan diluar negeri Sarawak.

  Pemohon-pemohon yang berpotensi harus melengkapkan document Borang Permohonan Penyelidikan (a separate  document Garis Panduan Borang Permohonan Penyelidikan yang berasingan untuk borang boleh dimuat-turun) dan dihantar ke SBC.

  PERINGATAN: Kepada sesiapa yang bercadang untuk memohon menjalankan penyelidikan di Sarawak adalah dinasihatkan unutk memuat-turun dan membaca sepenuhnya dokumen-dokumen berikut sebelum mengisi Borang Permohonan Penyelidikan.

 • Undang-undang Penyelidikan Kepelbagaian Biologi

  Di bawah peruntukan Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (Pindaan) 2003, Majlis Kepelbagaian Biologi Sarawak telah diberi tanggungjawab untuk mengawal penyelidikan ke atas sumber-sumber biologi sebagaimana ditakrifkan oleh ordinan dan juga eksport ke atas sumber-sumber biologi di Sarawak.  Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, PKBS telah menyediakan Sistem Permit Penyelidikan yang menyediakan empat jenis permit: Permit untuk Mengumpul Sumber-Sumber Terlindung, Permit Eksport, Permit Jualan Sumber-Sumber Terlindung dan Permit Penyelidikan Etnobotani.

  Proses permohonan bermula dengan menghantar permohonan melalui borang yang telah diperuntukkan oleh Majlis.  Permohonan kemudiannya akan di hantar kepada sekurang-kurangnya dua penilai teknikal bebas yang pakar dalam persoalan bidang penyelidikan.  Seterusnya penilai-penilai ini akan menghantar penilaian teknikal mereka terhadap kebolehlaksanaan dan nilai penyelidikan yang dicadangkan serta ke atas kebolehan teknikal pemohon untuk melaksanakan penyelidikan tersebut.

  Penilaian-penilaian teknikal ini seterusnya akan diserahkan kepada Majlis untuk dipertimbangkan.  Jika Majlis meluluskan permohonan tersebut, PKBS seterusnya akan menyediakan deraf Perjanjian Penyelidikan untuk dibincangkan bersama pemohon.  Apabila kedua-dua pihak bersetuju, Perjanjian Penyelidikan akan dimuktamadkan dan ditandatangani dan permit yang diperlukan akan dikeluarkan oleh PKBS sebagai wakil pihak Majlis kepada pemohon-pemohon yang berjaya.

  Pemohon dikehendaki untuk melengkapkan  document Borang Permohonan Penyelidikan (160 KB) ( document Garis Panduan Borang Permohonan Penyelidikan (29 KB) juga boleh dimuatturun) dan menghantar ke PKBS.

  PERHATIAN: Sesiapa sahaja yang berhasrat untuk memohon untuk menjalankan penyelidikan di Sarawak adalah dinasihatkan untuk memuat turun dan membaca dokumen-dokumen berikut sebelum terus mengisi borang Aplikasi Penyelidikan:

Tarikh Terkini: 12 February 2018.